fbpx

Vilnius, Lietuva
Tel: +370 683 38935
El.paštas: info@pipirobaidares.lt
Darbo laikas: I-VII 9:00-21:00
Rekvizitai: 
Vadovas: Justas Pipiras
A.s. LT307300010126955735
AB bankas „Swedbank“
Banko kodas 73000

Paslaugų teikimo taisyklės ir sutartis

Vartojimo nuomos sutartis

 

Vilnius

 

Mes, Justas Pipiras .(toliau – nuomotojas), ir internetinėje svetainėjė pipirobaidares.lt užsakymą pateikęs klientas, kurio asmens duomenys nustatomi renkant informaciją apmokėjimo metu užpildant formą (toliau – nuomininkas), atsakingas už asmenį arba asmenis nurodytus priede NR.2 (toliau vadinamus lydimi asmenys)  (toliau –nuomos dalyviai), sudarė šią sutartį.

 

 1. Sutarties objektas

Nuomotojas:

    nuo rezervacijos metu internetu pasirinktos pradžios datos ir val.    Iki    pagal maksimalaus maršruto įveikimo laiko nurodyto internetiniame puslapyje www.pipirobaidares.lt pabaigos

suteikia nuomininkui teisę laikinai valdyti irklenę(es)/baidarę(es) (toliau vadinama – irklentė (ės)baidarė(ės) ir ja(jomis) naudotis asmeniniams laisvalaikio leidimo poreikiams tenkinti, o nuomininkas už tai moka sutartyje nustatyto dydžio nuomos mokestį.

Pagrindinės sąlygos

 • vieną išnuomojamą baidarę šalys vertina 600 eur
 • vieną išnuomojamą irklentę šalys vertina 1200 eur
 • Plaukiant irklentėmis/ baidarėmis išanksto numatyta turą (maršrutą nuo taško A iki Finišo) baigti plaukimą galima tik iš anksto numatytame finiše. Jeigu pavargot, ar del kitų gyvybei grėsmės neturinčių priežaščių norit nutraukti plaukima, privalot susisiekti su Nuomuotoju.  Inventoriaus transportavimas (esant reikalui ir klientų) iš ankščiau nenumatytos finišo vietos apmokestinamas 20 eur
 • Irklente/baidare negalima plaukti per slenksčius, šokinėti nuo krioklių.
 • Griežtai draudžiama plaukti apsvaigus nuo narkotikų, alkoholio ar kitų svaiginančiųjų medžiagų.
 • Visa plaukimo laikotarpį privaloma dėvėti gelbėjimosi liemenes.
 • Nuomininkas ir lydintys asmenys išklause instruktažą.
 • Inventorių naudoti pagal paskirtį ir pats asmeniškai rūpintis savo ir jo Lydimų asmenų sveikatos bei turto saugumu, ir užtikrinti, kad jų pasirinkti vandens maršrutai ir manevrai atitinka Nuomininko ir jo Lydimų asmenų fizines galimybes ir įgūdžius.
 • Nuomotojas už nuomininko bei lydinčių asmenų sveikatą, materialinį turtą neatsako.
 • Perduotas turtas tvarkingas ir pilnai funkcijonuojantis.

 

 1. Užmokestis

 

  2.1 Nuomininkas už visą šios Sutarties dalyje nr. 1 nurodytą naudojimosi Inventoriumi laikotarpį (toliau – Naudojimosi laikas) sumoka Nuomuotojui šios sutarties II dalyje nustatytą užmokestį (toliau – Užmokestis). Už laikotarpį, kurį Nuomininkas ar jo Lydimi asmenys naudojasi Inventoriumi, pasibaigus naudojimo laikui, Nuomininkas įsipareigoja Nuomuotojui papildomai sumokėti papildoma užmokestį,  skaičiuojamą proporcingai pagal Sutarties II dalyje  nurodytus įkainius ,( toliau – Papildomas užmokestis) už kiekvieną papildomą valandą.

  2.2 Užmokestis Nuomuotojui turi būti sumokėtas iki Inventoriaus perdavimo Nuomininkui.

  2.3 Užmokestis gali būti sumokamas grynaisiais pinigais įrangos suteikimo vietoje,  mokėjimo pavedimu į Nuomuotojo sąskaitą banke arba internetu www.pipirobaidares.lt

 

 1. Nuomininko teisės ir įsipareigojimai

 

  3.1 Nuomininkas ir jo lydimi asmenys turi teisę:

  3.1.1 rekreacijos tikslais šioje sutartyje nustatytomis sąlygomis naudotis inventoriumi, nurodytu šios Sutarties priede nr. 2.

  3.2 Nuomininkas įsipareigoja:

  3.2.1 Inventoriumi naudotis protingai, apdairiai ir saugiai, kad jo ar jo Lydimų asmenų veiksmais ar neveikimu nebūtų padaryta žala Nuomininko jo Lydimų asmenų ar trečiųjų asmenų gyvybei, sveikatai ar turtui.

  3.2.2 Prieš pradėdamas naudotis suteiktu inventoriumi: a) susipažinti Saugaus inventoriaus naudojimo taisyklėmis, kurios pridedamos prie šios sutarties, kaip priedas Nr. 1 (toliau – Saugumo taisyklės); b) išklausyti Nuomuotojo instruktažą apie saugaus pramogavimo naudojant Inventorių reikalavimus, bei leistinas sąlygas inventoriui naudoti (toliau – Instruktažas), taip pat užtikrinti, kad jo Lydimi asmenys būtų susipažinę su Saugumo taisyklėmis ir išklausę Instruktažą.

  3.2.3 Naudojantis Inventoriumi laikytis, ir užtikrinti, kad jo Lydimi asmenys laikytųsi Saugumo taisyklių, Instruktažo metu gautų nurodymų,

  3.2.4 Nutraukti Inventoriaus naudojimą ir užtikrinti, kad Lydintieji asmenys nutrauktų Inventoriaus naudojimą vandens telkininiuose, jei dėl blogų salygų (stiprus vėjas, lietus, perkūnija, didelės bangos, didelis vandens transporto judėjimas, stipri srovė, daug kliūčių vandenyje, sugędo ar sulūžo inventorius ar pan.) kyla arba gali kilti grėsme Nuomininko ar jo Lydimų asmenų sveikatai ar gyvybei.

  3.2.5 Inventorių naudoti pagal paskirtį ir pats asmeniškai rūpintis savo ir jo Lydimų asmenų sveikatos bei turto saugumu, ir užtikrinti, kad jų pasirinkti vandens maršrutai ir manevrai atitinka Nuomininko ir jo Lydimų asmenų fizines galimybes ir įgūdžius.

 

  3.2.6 Kiek įmanoma nedelsdamas informuoti Nuomuotoją apie veiksmus ir/ar įvykius, kurių pasekmėje gali būti/buvo padaryta žala Nuomininko ar kitų asmenų sveikatai, gyvybei, turtui, o taip pat apie aplinkybes, dėl kurių nuomininkas negali naudotis Inventoriumi šioje sutartyje numatyta tvarka.

  3.2.7 Pasibaigus sutarties galiojimui,  Nuomuotojui grąžinti visą inventorių, kurį Nuomuotojas buvo perdavęs Nuomininkui ir jo lydimiems asmenims.

  3.2.8 Naudodamasis Inventoriumi, nepažeisti įstatymų ir trečių asmenų teisių.

  3.2.9 Nuomininkas patvirtina, kad jam nėra žinomi jokie jo ir jo Lydimų asmenų sveikatos sutrikimai ar kitos savybės, dėl kurių Nuomininkas bei jo Lydimi asmenys negalėtų saugiai naudotis inventoriumi, arba dėl kurių naudojimasis Inventoriumi galėtų kelti grėsmę Nuomininko, jo lydimų  asmenų, Nuomuotojo ,  trečiųjų asmenų sveikatai, gyvybei ar turtui.

  3.2.10 Nuomininkas įsipareigoja neleisti asmenims, nenurodytiems šioje Sutartyje naudotis Inventoriumi.

  3.2.11 Nuomininkas įsipareigoja visos kelionės metu dėvėti gelbėjimosi liemenes ir užtikrinti jog jas dėvi Lydintieji asmenys

  3.2.12 Nuomininkas pats atsako už savo ir Lydinčiūjų asmenų patirtas traumas, susižalojimus ar mirtis.               

 

 1. Nuomuotojo teisės ir pareigos

 

  4.1 Nuomuotojas įsipareigoja:

  4.1.1 Prieš Nuomininkui pradedant naudotis Inventoriumi suteikti Nuomininkui informciją apie saugaus pramogavimo naudojant Inventorių reikalavimus, apie saugų Inventoriaus naudojimą.

  4.1.2 Perduoti Nuomininkui techniškai tvarkingą Inventorių ir saugos įrangą, nurodytus Priede Nr. 3 prie Sutarties.

  4.1.3 Inventorius Nuomininkui ir jo Lydimiems asmenims perduodamas po to, kai jie susipažino su Saugumo taisyklėmis.

  4.1.4 Užtikrinti, kad Inventorius techniškai tvarkingas.

  4.2 Nuomuotojas turi teisę:

  4.2.1 Neleisti Nuomininkui ar jo Lydimiems asmenims naudotis Inventoriumi, jeigu:

  4.2.1.1 Nuomininkas nėra sumokėjęs Užmokesčio ar nepateikia mokėjimą patvirtinančio dokumento; arba

  4.2.1.2 nuomininkas visiškai arba iš dalies pažeidė Sutarties 3.2.2 ar 3.2.3 punktų nuostatas.

  4.2.2 Duoti Nuomininkui ir jo Lydimiems asmenims privalomus nurodymus dėl naudojimosi Inventoriumi būdo ir saugumo.

 

 1. Sutarties nutraukimas

 

 5.1 Nuomuotojas turi teisę vienašališkai be atskiro įspejimo nedelsiant nutraukti šią Sutartį ir pareikalauti grąžinti Inventorių anksčiau jei Nuomininkas ar jo Lydintys asmenys iš esmės pažeidžia Sutartį.

  5.2 Esminiu Sutarties pažeidimu bus laikoma, įskaitant, bet neatsiribojant, jeigu Nuomininkas ar jo Lydimi asmenys:

  5.2.1 Nėra sumokėję Užmokesčio šioje sutartyje nustatyta tvarka;

  5.2.2 Naudojasi Inventoriumi visiškai ar iš dalies nesilaikydami Saugaus Inventoriaus naudojimo taisyklių (Sutarties priedas Nr. 1), Instruktažo metu nurodytų reikalavimų;

  5.2.3 Visiškai ar iš dalies nevykdo Nuomuotojo žodinių nurodymų dėl Inventoriaus naudojimo, Inventoriaus naudojimo metu.

  5.2.4 Kitais atvejais, kai Inventoriumi naudojasi keldami grėsmę asmenų ar turto saugumui arba kitaip iš esmės pažeidžia šią Sutartį;

 

  5.3 Nuomuotojui nutraukus Sutartį 5.1 punkto pagrindu,  užmokestis yra negrąžinamas.

 

 1. Atsakomybė

 

  6.1 Šalis, pažeidusi šią Sutartį, įsipareigoja atlyginti nuostolius, kuriuos patiria kita Šalis dėl Sutarties pažeidimo.

  6.2 Nuomininkas atsako už savo ar jo Lydimų asmenų veiksmus ar neveikimą naudojant Inventorių ir įsipareigoja atlyginti žalą padarytą šių veiksmų ar neveikimo pasekmėje, išskyrus atvejus, kai žala Nuomininkui, jo Lydimiems asmenims ar tretiesiems asmenims yra padaroma dėl aplinkybių, už kurias atsako Nuomuotojas, arba Lydintieji asmenys, jų nesilaiko ir savo veiksmais ar neveikimu sukelia grėsme sau arba tretiesiems asmenims.

  6.3 Nuomininkas ir jo Lydimi asmenys, pažeidę šią Sutartį, ir ypač Saugumo taisykles, veikia savo paties rizika ir atsakomybe.

  6.4 Nuomininkas įsipareigoja atlyginti Nuomuotojui žalą, jei Nuomininkui perduotas Inventorius buvo sugadintas ar prarastas dėl aplinkybių, už kurias atsako Nuomininkas.

 

 1. Kitos nuostatos

 

  7.1 Nuomininkas patvirtina, kad jo pateikti duomenys yra teisingi. Nuomininkas sutinka, kad šioje Sutartyje pateikti Nuomininko asmens duomenys būtų naudojami šios Sutarties vykdymo tikslais. Nuomininkui išreiškus atskirą sutikimą, Nuomuotojas turi teisę nurodytus Nuomininko duomenis naudoti rinkodaros tikslais, Nuomininkui siunčiant informaciją apie Nuomuotojo vykdomą veiklą.

  7.2 Ši Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo momento ir galioja iki visiško šalių įsipareigojimų pagal šią Sutartį įvykdymo.

  7.3 Nesutarimai, kylantys dėl šios sutarties, sprendžiami derybomis.  Jei derybomis išspręsti nesutarimų nepavyksta, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos teisme pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.

  7.4 Ši sutartis surašyta dviem identiškais egzemplioriais, kurie turi vienodą juridinę galią.  Sutarties Priedai yra neatskiriama šios sutarties dalis. 

Šalys šią sutartį perskaitė, suprato, ir, kaip visiškai atitinkančią jų valią ir ketinimus, pasirašė. Svečias taip pat patvirtina,  jog šios Sutarties nuostatos, įskaitant išdėstytas 3.2, 5.3, 6.2, 6.3 punktuose, jam buvo paaiškintos ir aptartos individualiai.

 

 

Vandens sporto inventoriaus nuomos ir saugaus naudojimo taisyklės

Priedas Nr. 1 prie Sutarties

 

Kiekvienas Nuomininkas ir jo Lydimas asmuo prieš nuomodamasis Inventorių privalo susipažinti su šiomis taisyklėmis ir jų laikytis:

 

 1. Irklente/baidare gali plaukti tik geros fizinės formos asmeys, kurių svoris nėra didesnis nei 120 kg. Asmenys iki 18 metų amžiaus (vaikai) naudotis Inventoriumi gali tik prižiūrimi suaugųsiųjų. Irklente negalima plaukti jaunesniems nei 14 metų vaikams.
 2. Asmenys turi pasirūpinti, kad jų apranga yra tinkama oro sąlygoms ir plaukimui vandenyje.
 3. Asmenys, naudojantys Inventorių privalo mokėti plaukti.
 4. Nuomininkas, ir jo Lydimi asmenys, įvertinę aplinkybes savo nuožiūra, Inventoriaus naudojimui privalo pasirinkti tik jų fizines ir psichologines galimybes atitinkančius vandens telkinius, tinkamus saugiam plaukiojimui.
 5. Klientui ir jo Lydimiems asmenims yra žinoma, kad:
 • Kiekviena irklentė/baidarė, kad ir kokia tvirta ji būtų, gali būti rimtai pažeista, jei nesilaikoma saugaus naudojimo taisyklių.
 • Būnant ant irklentės, sėdint baidarėje privaloma dėvėti asmeninį plūdrumo įtaisą (gelbėjimo liemenę),
 • Būnant ant irklentės privaloma pritvirtinti ją prie kojos suteiktu saugumo lynu, kadangi nukritus nuo irklentės dėl stipraus vėjo ar srovės ji gali judėti greičiau nei asmuo plaukia
 • Plaukiant privaloma atsiželgti į vandens temperatūrą ir dėvėti tokią aprangą, kuri užtikrina, kad įkritus į vandenį neištiks hipotermijos priepuolis.
 • Irklentė/baidarė nepritaikyta tempimui laivu
 • Irklentė/baidarė nepritaikyta lūžtančioms bangoms
 • Irklente/baidare negalima plaukti esant srovei, tekančiai priešinga krantui kryptimi
 • Irklente/baidare negalima plaukti stipriam vėjui pučiant priešinga krantui kryptimi.
 • Irklente/baidare negalima plaukti per slenksčius, šokinėti nuo krioklių.
 • Irklente negalima plaukti srauniomis, siauromis upėmis, kuriose gausu kliūčių (akmenys, rastai, šakos, slenksčiai ir pan.)
 • Viena irklente gali plaukti tik vienas žmogus
 • Griežtai draudžiama plaukti apsvaigus nuo narkotikų, alkoholio ar kitų svaiginančiųjų medžiagų.
 • Draudžiama plaukti irklente/baidare intensyvios laivybos zonoje
 • Draudžiama plaukti irklente, jei šalia kažkas maudosi ar nardo – irklentės kylis yra aštrus, todėl galima sukelti pavojų besimaudančiųjų sveikatai ar gyvybei.
 • Rekomenduojama neatitolti nuo kranto daugiau nei 300 m.
 • Neišlaikius pusiausvyros geriau kristi nuo irklentės į šoną – taip nesusižalosite
 • Nukritus nuo irklentės reikia paleisti irklą ir pasistengti sugrįžti ant irklentės. Sugrįžus ant irklentės kuo skubiau atgauti irklą.
 • Saugoti irklą – jis užtikrina manevro laisvę.
 • Prieš plaukiant įsitikinti, kad asmeninis plūdrumo įtaisas (gelbėjimo liemenė) – nepažeistas
 • Prieš plaukiant įsitikinti, kad saugos lynas nepažeistas.
 • Įsitikinkite, kad irklentės ventilis yra užkimštas, tinkamai neužkimšus ventilio gali išsikleisti oras ir kilti pavojus sveikatai ar gyvybei.
 • Neplaukioti irklente/baidare esant nepalankiom oro sąlygom: rūkui, stripriam lietui, vėjui, perkūnijai.
 • Prieš plaukiant irklente/baidare išsiaiškinti, ar vandens telkinyje nėra kliūčių ir pavojų: krioklių, slenksčių, didelių bangų, šakų, stiprios srovės, akmenų ir pan.
 • Irklentei prakiurus ar leidžiant orą, kuo skubiau atsegti saugumo lyną,

palikti irklą  ir plaukti į krantą. Esant galimybei ir turint tinkamas priemones (pvz.valtį), pažeistą irklentę ir irklą pašalinti iš vandens ir pristatyti nuomuotojui.

 

Plaukiant irklentėmis/ baidarėmis išanksto numatyta turą (maršrutą nuo taško A  iki Finišo) baigti plaukimą galima tik iš anksto numatytame finiše. Jeigu pavargot, ar del kitų gyvybei grėsmės neturinčių priežaščių norit nutraukti plaukima, privalot susisiekti su Nuomuotoju.  Inventoriaus transportavimas (esant reikalui ir klientų) iš ankščiau nenumatytos finišo vietos apmokestinamas 20 eur.

 

 

 1. Plaukimo planavimas ramiame vandenyje

 

Plačios, lėtos tėkmės upės, ežerai, tvenkiniai, ramios marios arba plaukimo baseinas tinkamiausios vietos įvaldyti irklentę/baidarę: šios irklenčių/baidarių sporto rūšys yra saugesnės nei kitos, tačiau  ir čia reikia būti atsargiam – gali pasitaikyti vandens drenažo sistemų ar užtvankų su vandens pralaidomis. Taip pat gali pasitaikyti įvairių povandeninių kliūčių. Ruošiantis naudoti irklentę/baidarę svarbu   įvertinti, ar yra patogus ir saugus priėjimas prie vandens, ar arti nėra objektų, galinčių trukdyti plaukiojimui. Pažymėti saugiai zonai galima naudoti ir plūdurus. Tinkama įranga: tinka bet kokio tipo irklentė/baidarė. Įvertintini faktoriai: oro ir vandens temperatūra leis nuspręsti, ar reikalingas hidrokostiumas, apsauga nuo saulės ar kitokio tipo apranga.  Taip pat reikia įvertinti plaukimo trukmę – plaukiant ilgiau nei 45 minutes reikia užtikrinti, kad asmuo, plaukiantis irklente/baidare gaus pakankamą kiekį vandens ir maisto.  Venkite irklente/baidare plaukti viena(s). Jei ketinate plaukti viena(s), informuokite kitus apie išplaukimo laiką, vietą, numatomą sugrįžimo laiką ir plaukimo kryptį. Ilgesniems plaukimams paimkite mobilaus ryšio telefoną  su pakrauta baterija ir vandens nepraleidžiančiu dėklu.

 

 1. Plaukimo jūroje ir dideliuose vandens telkiniuose planavimas

 

Priklausomai nuo atstumo iki kranto, galima išskirti du plaukiojimo jūra tipus:

Plaukimas irklente <300 m nuo kranto

Sudėtingumo lygis – lengvas / vidutinis

Reikalingi techniniai įgūdžiai – vidutiniai / geri

 

Plaukimas irklente >300 m nuo kranto (atviroje jūroje)

Sudėtingumo lygis vidutinis / sunkus

Reikalingi techniniai įgūdžiai – geri / labai geri

Puikus fizinis ir psichologinis pasiruošimas

Pagarba irklenčių sportui, atsakingas planavimas

 

Jūra yra greitai kintanti ir nenuspėjama aplinka, todėl plaukimui irklente reikia atsakingai pasiruošti, blaiviai įvertinti savo fizines, psichologines galimybes, techninius įgūdžius  ir kylančius pavojus. Ypač atsakingai rekia planuoti plaukimą atviroje jūroje ilgesnius atstumus, taip pat plaukimą pavejui.  Saugos lyną geriau tvirtinti prie kelio, nei prie kulkšnies- taip turėsite didesnę judesių laisvę.

 

Svarbūs faktoriai planuojant plaukimą:

Pasirinkite tinkamą laiką plaukimui, ir jį atšaukite, jei:

 • Netinkamos oro sąlygos
 • Neturite tinkamos įrangos
 • Esate fiziškai ir psichologiškai nepasiruošę

 

Planuodami plaukimą:

Išanalizuokite vietovę – turite įvertinti gylį, povandenines uolas, sroves, kranto liniją. Sužinokite tikslią oro prognozę iš metereologinių tarnybų – vizualinio įvertinimo nepakanka. Įvertinkite bangų aukštį ir kryptį, srovės kryptį ir stiprumą. Šie faktoriai gali apsunkinti galimybes efektyviai kontroliuoti irklentę. Įvertinkite vėjo stiprumą ir kryptį. Vėjas gali nešti irklentę nepageidaujama kryptymi ir sukelti šalčio pojūtį irklentininkui.

 

Jei matote, kad sąlygos nėra pakankamai geros, tučtuojau atšaukite plaukimą.  Priimdami sprendimą atsižvelkite į šiuos faktorius:

 

 1. Oro ir vandens temperatūra – privalote įsitikinti, kad netekus irklentės/baidarės galėsite saugiai atplaukti iki kranto savo jėgomis. Plaukti vasarą taip pat pavojinga, kaip ir kitais metų laikais.

 

 1. Bangos – kai jūra audringa ir bangos didelės, reikia tikrai gerų techninių įgūdžių išstovėti ant irklentės ir išlaikyti pusiausvyrą.

 

 1. Evakuacija – turite įvertinti kranto liniją, galimybes išsilaipinti krante bet kuriame jūsų plaukimo taške, atstumą iki kranto, klūtis, trukdančias išsilaipinti (uolos, krantinės, šlaitai ir pan.). Plaukti nenutolus nuo kranto saugiau.
 2. Kelionės atstumo ir oro sąlygų santykis

Trumpa kelionė sudėtingomis oro ir aplinkos sąlygomis prilygsta ilgai kelionei.

 

 1. Matomumas

Krantas turi būti visada matomas. Prieš plaukiant reikia įvertinti krantoliniją, galimą laivybą, burlentininkus, kitus irklentininkus plaukimo maršrute, tam  kad  nesusidurtumėte su kita vandens transporto priemone ir išvengtumėte dizorientacijos. Jei aiškiai nematote kranto, naudokite pakrantės šviesas ir garsus kaip orientyrus ir kiek įmanoma greičiau grįžkite į saugią zoną.

 

 1. Išplaukimo ir atplaukimo laikas

Planuokite plaukimo laiką taip, kad nereikėtų plaukti tamsoje, o plaukiant tamsoje pasirūpinkite signaliniais švyturėliais, kad būtųmėte matomi.

 

 1. Išvenkite dehidracijos

Pakankamas vandens kiekis organizme – ypač svarbus faktorius plaukiant sudėtingomis sąlygomis ar didelius atstumus.  Vandens trūkumas organizme sukels nuovargį, mešlungį, galvos skausmą, susilpnės refleksai ir jūsų galimybės saugiai įveikti numatytą atstumą. Tinka paprastas vanduo, mineralinis vanduo, izotoniniai gėrimai. Jokiu būdu negerkite jūros vandens. Prieš plaukdami nepamirškite išgerti pakankamą kiekį vandens ir pasirūpinkite  energetiškai turtinga mityba.

 

 1. Energijos rezervas

Pasilikite bent 25% savo energijos pačiai kelionės pabaigai. Gali tekti įveikti nenumatytus sunkumus.

 

 1. Papildomos priemonės saugumui užtikrinti

Atviroje jūroje plaukite bent 3 žmonių grupėse, venkite plaukti vienas. Bet kokiu atveju, kažkam, liekančiam krante suteikite informaciją apie:

Jūsų maršrutą

Maršruto pradžios ir pabaigos vietas

Galimas ankstyvo išsilaipinimo vietas

Išplaukimo laiką

Planuojama plaukimo trukmę

Duokite savo telefono numerį

Duokite savo draugų ar giminaičių kontaktinius duomenis

Apibūdinkite savo aprangą ir įrangą, jos spalvas.

Visada informuokite apie sekmingą atplaukimą

Būtinai pasiimkite mobilaus ryšio telefoną su vandens nepraeidžiančiu dėklu ir imkitės priemonių, kad jo nepamestumėte.

 

Būkite atsargus, tikrinkite įrangą, venkite bet kokių situacijų dėl kurių išsprendimo galimybių abejojate.

 

 1. Jei jums reikia pagalbos ir irklentė/baidarė  sveika

Niekada nepalikite irklentės – ji lengviau pastebima dėl savo dydžio, taip pat ji veikia kaip plūduras, ant kurio galite ilsėtis.

 

 1. Papildomos saugumo priemonės plaukiant jūra:

Garsinio signalo įtaisas

Šviesos signalo įtaisas

Vandens nepraleidžiantis navigacijos įrenginys

 

 1. Gelbėjimas

Rekomenduojama  išmanyti pirmos pagalbos suteikimo technikas.

Priedas Nr. 2 prie Sutarties

 

 1. Užsakovas atlikdamas rezervaciją internetu, telefonu, el.paštu ir (ar) atlikdamas mokėjimą internetiniame pusulapyje www.pipirobaidares.lt įsipareigoja užpildyti PRIEDĄ NR.2  ir persiųsti iki plaukimo likus 12 val. arba savarankiškai atsispausdinti ir atsinešti prieš numatytą sutarties galiojimo pradžią likus 30 min.
 2. Už pateiktus duomenis ir jų teisingumą, dėl klaidingai nurodytų duomenų įvykusią turtinę ir(ar) neturtinę žalą atsako nuomininkas.
 3. Laiku nepateikus Priedo NR.2 nuomotojas turi teisę nutraukti sutartį ir nevykdyti sutartyje 4 punkte numatytų įsipareigojimų.

ATSISIŲSTI PRIEDĄ NR 2.

 

Privatumo politika

Esame vandens pramogų paslaugų teikėjas – „Pipirobaidares.lt“ veikiantis Verslo liudijimo pagrindu visoje Lietuvoje, verslo liudijimo nr. – 123640551.

Lankydamiesi mums priklausančiose interneto svetainėse (pipirobaidares.lt) ir naudodamiesi jose teikiamomis paslaugomis Jūs patikite mums savo asmens duomenis. Gerbiame Jūsų privatumą, todėl įsipareigojame pateiktus duomenis tvarkyti tiksliai, sąžiningai ir teisėtai.

Šioje privatumo politikoje sužinosite, kokius Jūsų duomenis mes renkame ir kodėl, kiek laiko juos saugome ir kaip tvarkome, taip pat kokias teises valdyti savo pateikiamus duomenis turite.

Tęsdami naršymą mūsų interneto svetainėse ir naudodamiesi jose teikiamomis paslaugomis Jūs patvirtinate, kad susipažinote su privatumo politika ir sutinkate su joje aprašytais asmens duomenų tvarkymo principais, taikomais Jums naudojantis mūsų interneto svetainėmis. Taip pat patvirtinate, kad esate ne jaunesnis nei 16 metų arba, kitu atveju, naudojatės interneto svetainėmis su tėvų ar globėjų sutikimu ar leidimu.

Atkreipiame dėmesį, kad privatumo politika gali būti keičiama, o su jos paskutine galiojančia redakcija visuomet galite susipažinti mūsų interneto svetainėse.

Visais su asmens duomenų tvarkymu susijusiais klausimais galite kreiptis info@pipirobaidares.lt
 
KAIP GAUNAME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS?

Beveik visais atvejais mes tvarkome tik Jūsų pačių mums pateiktus asmens duomenis,  kai naudojatės mūsų interneto svetainių paslaugomis. Papildomi duomenys gali būti generuojami paslaugos teikimo metu, pavyzdžiui kreipiantis į mus nurodytais kontaktais ir pan.

Tvarkomų asmens duomenų apimtis priklauso nuo Jūsų  naudojamų paslaugų ir to, kokią informaciją pateikiate. Jūs neprivalote pateikti jokių asmens duomenų, tačiau gali būti, kad tokiu atveju tam tikros paslaugos Jums negalės būti suteiktos.

KOKIUS JŪSŲ DUOMENIS TVARKOME IR KODĖL?

Duomenis tvarkome tik esant teisėto tvarkymo kriterijui:
– siekiant užtikrinti paslaugų teikimą ir sutartinių įsipareigojimų vykdymą;
– asmens sutikimu;
– kai tvarkyti asmens duomenis mus įpareigoja atitinkami teisės aktai;
– kai asmens duomenis reikia tvarkyti dėl mūsų ar trečio asmens teisėto intereso.

KAI NARŠOTE MŪSŲ INTERNETO SVETAINĖSE
Siekdami užtikrinti patogesnį naršymą interneto svetainėse, teikti patrauklesnius pasiūlymus bei daugiau sužinoti apie svetainių naudotojų elgseną, analizuoti tendencijas ir tobulinti tiek svetaines, tiek ir Jūsų aptarnavimą, mes tvarkome apibendrintus ir nuasmenintus duomenis, tokius kaip IP adresas, aplankyti puslapiai, naršymo trukmė, naršymui naudojami įrenginiai ir programos, geografinė vieta, amžius, lytis, kalba, bendri interesai ir pan.
Šių duomenų automatizuota analizė bei panaudojimas pakartotinės rinkodaros tikslais atliekami naudojantis trečiųjų šalių (pvz., Google, Facebook) paslaugomis bei įrankiais (pvz., Google Analytics, Google Adwords, Google Tag Manager, Facebook Pixel).
Jūsų asmens duomenys surenkami slapukų pagalba. Slapukai (angl. „cookies“) – tai nedidelės tekstinės informacijos dalelės, kurios automatiškai sukuriamos naršant svetainėje ir yra saugomos Jūsų kompiuteryje ar kitame galiniame įrenginyje. Išsamesnė informacija apie slapukus pateikta adresu AllAboutCookies.org. Informacija apie mūsų svetainėse naudojamus slapukus, jų paskirtį, galiojimą bei naudojamus duomenis pateikiama adresu www.pipirobaidares.lt/slapukai.
Jeigu nesutinkate, kad į Jūsų kompiuterį ar į kitą galinį įrenginį būtų įrašomi slapukai, galite pakeisti savo interneto naršyklės nustatymus ir išjungti visus slapukus arba įjungti / išjungti juos po vieną. Tačiau atkreipiame dėmesį, kad kai kuriais atvejais tai gali sulėtinti naršymo internete spartą, apriboti tam tikrų interneto svetainių funkcijų veikimą arba blokuoti prieigą prie svetainės.
 
 
KAI SUTINKATE IŠ MŪSŲ GAUTI NAUJIENAS IR PASIŪLYMUS
Kai mūsų interneto svetainėse pateikiate savo telefono numerį ir/arba elektroninio pašto adresą, galite sutikti arba nesutikti, kad Jūsų duomenys būtų naudojami tiesioginės rinkodaros tikslais (siunčiami naujienlaiškiai arba sms žinutės). 
Jūsų sutikimas gauti naujienas galioja 5 metus. Suėjus šiam terminui Jūsų duomenys bus sunaikinti arba patikimai ir neatstatomai nuasmeninti, jeigu jie nebus naudojami kitiems teisėtiems tikslams.
Savo sutikimą dėl Jūsų duomenų naudojimo tiesioginės rinkodaros tikslu galite bet kuriuo metu atšaukti, paspausdami prenumeratos atsisakymo nuorodą iš mūsų gauto naujienlaiškio apačioje, arba pateikdami prašymą adresu info@pipirobaidares.lt.
 
KAI UŽSISAKOTE SĄSKAITĄ FAKTŪRĄ
Norėdami gauti sąskaitą faktūrą už paslaugas turite pateikti šiuos duomenis: vardą, pavardę, adresą, elektroninio pašto adresą, įmonės rekvizitus
Šie duomenys yra naudojami tik sąskaitos-faktūros išrašymo tikslu, todėl bus saugomi tik mūsų apskaitos programoje ir tvarkomi tiek laiko, kiek mus įpareigoja tą daryti atitinkami teisės aktai.
 
KAI NORITE KANDIDATUOTI Į DARBO VIETĄ
Internete skelbiame informaciją apie vykdomas darbuotojų atrankas. Norėdami dalyvauti atrankoje turite užpildyti formą ir galimai pateikti šiuos duomenis: vardą, pavardę, geografinę buvimo vietą (miestą), telefono numerį, elektroninio pašto adresą, gyvenimo aprašymą (CV). Jeigu Jūs apie save pateiksite daugiau informacijos, tai suprasime kaip aiškiai išreikštą Jūsų sutikimą tvarkyti tokius papildomai pateiktus duomenis.
Remiantis Jūsų sutikimu, gautu pateikiant elektroninę formą, Jūsų duomenis saugosime kandidatų (potencialių darbuotojų) duomenų bazėje ne ilgiau nei 2 metus. Visą duomenų saugojimo laikotarpį mes galėsime vertinti Jūsų kandidatūrą bei teikti Jums pasiūlymus į darbo vietas. Suėjus šiam terminui Jūsų duomenis sunaikinsime. Savo sutikimą bet kuriuo metu galite atšaukti, pranešdami adresu info@pipirobaidares.lt
 
KAI NORITE SU MUMIS SUSISIEKTI
Norėdami mums pateikti atsiliepimą, prašymą ar užklausą, tą galite padaryti telefonu, paštu, elektroniniu paštu ar naudodamiesi socialiniu tinklu Facebook. Siekdami atsakyti į Jūsų kreipimąsi mes naudojame Jūsų pateiktą kontaktinę informaciją: vardą, pavardę, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, gyvenamosios vietos adresą ir pan. Šiuos duomenis naudojame tiek, kiek to reikia bendravimui su Jumis, tačiau ne ilgiau nei 2 metus.
 
KAM ATSKLEIDŽIAME JŪSŲ INFORMACIJĄ?

Mes neteikiam Jūsų duomenų tretiesiems asmenims be išankstinio Jūsų sutikimo, išskyrus teisės aktų nustatyta tvarka arba teisėsaugos institucijoms, siekiant ištirti teisės aktų pažeidimus.

Jūsų duomenis mes galime perduoti duomenų tvarkytojams, kurie teikia paslaugas (atlieka darbus) ir tvarko duomenis mūsų vardu. Duomenų tvarkytojai teikia svetainių prieglobos, duomenų centro ir/arba serverių nuomos paslaugas, rinkodaros ir ryšių su klientais valdymo sistemos, duomenų analizės bei kitas paslaugas. Kai kurie duomenų tvarkytojai gali būti įsisteigę ne Europos Sąjungoje.

Duomenų tvarkytojai turi teisę tvarkyti Jūsų duomenis tik pagal mūsų nurodymus ir tik ta apimtimi, kiek tai yra būtina siekiant tinkamai vykdyti sutartyje nustatytus įsipareigojimus. Mes siekiame užtikrinti, kad ir duomenų tvarkytojai būtų įgyvendinę tinkamas organizacines ir technines saugumą užtikrinančias priemones bei išlaikytų asmens duomenų paslaptį.
 
AR JŪSŲ DUOMENYS SAUGŪS?

Mes įgyvendiname ir nuolat atnaujiname atitinkamas organizacines ir technines saugumą užtikrinančias priemones, kurios padeda apsaugoti asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.
 
NUORODOS Į KITAS INTERNETO SVETAINES

Jūsų patogumui ir informacijai mūsų interneto svetainėse gali būti nuorodų į kitas svetaines ar socialines paskyras. Mes neprisiimame atsakomybės už tokių svetainių privatumo politikos nuostatas, pateiktos informacijos turinį bei veiklą. Rekomenduojama susipažinti su kiekvienos svetainės privatumo politikos nuostatomis atskirai.
 
KOKIAS TEISES JUMS SUTEIKIA DUOMENŲ APSAUGOS TEISĖS AKTAI?

Turite šias teises:

 1. teisę žinoti (būti informuotam) apie savo asmens duomenų tvarkymą;
 2. teisę susipažinti su savo tvarkomais asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi, t. y. gauti informaciją apie asmens duomenų saugojimo laikotarpį, taikomas technines ir organizacines priemones duomenų saugumui užtikrinti, gauti informaciją iš kokių šaltinių ir kokie asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kam teikiami;
 3. teisę reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi, nesilaikant teisės aktų nuostatų;
 4. teisę nesutikti, kad būtų tvarkomi Jūsų asmens duomenys, išskyrus atvejus, kai šie asmens duomenys yra tvarkomi dėl teisėto intereso, kurio siekiame mes arba trečiasis asmuo, kuriam teikiami asmens duomenys, ir jei Jūsų interesai nėra svarbesni;
 5. teisę reikalauti, kad pateikti asmens duomenys būtų sunaikinti;
 6. teisę reikalauti, kad būtų apriboti asmens duomenų tvarkymo veiksmai;
 7. teisę reikalauti, kad tvarkomus asmens duomenis, jeigu jie tvarkomi automatizuotomis priemonėmis, persiųstume kitai šaliai, jeigu tai yra techniškai įmanoma;
 8. teisę pateikti skundą dėl asmens duomenų tvarkymo Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

Norėdami pasinaudoti šiomis teisėmis turite asmeniškai, paštu, per pasiuntinį ar elektroniniu paštu pateikti mums rašytinį prašymą dėl Jūsų teisių įgyvendinimo ir patvirtinti savo tapatybę, pateikdami asmens dokumentą arba kitaip, teisės aktų nustatyta tvarka ar elektroninių ryšių priemonėmis, kurios leidžia tinkamai identifikuoti asmenį, patvirtinti savo asmens tapatybę. Į Jūsų prašymą atsakysime per 30 kalendorinių dienų.

Pipiro baidarės

© Pipirobaidarės.lt 2009-2018

Privatumo politika | Taisyklės | Kontaktai